ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 08/05/2564

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 25 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 469 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3048 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 12503 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 29878 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 281674 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
 
 


ตารางสอนของครู ประจำปี 2558 (เทอม 2)


          1: นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ,นางสาวอรอุมา แก้วนันตา, นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์, นางสาวเสาวลักษณ์ ณ ถลาง

          2: นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์, นางศิริพร ดอนชัย, นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์, นางวาริณี จิตต์สุวรรณ

          3: นางนารี กาหาวงค์, นางปณิดา ตรีวุวรรณ, นางพัชรี ชัยศิลปิน , นางแสงเมฆ แก้วมีขัย

          4: นางวิชุดา แก้ววรรณดี, นางสุวภัทร ปันธุ, นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้ว, นายจักริน เมืองใจหล้า

          5: นางสาวชฏาพร ยินดี,นางสาวโสรยา ดุสิรัตน์, นางอนงค์ กิติยศ, นางศิริลักษณ์ บุญทอง

          6: นายเฉลิมพล ศิริ, นายชูเกียรติ วิชัยทา, นายวาที มณีรัตน์, นายรณชัยใจส่วย

          7: นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์, นายชาย บุญนิลตารางเรียนของนักเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com