ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 04/10/2565

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 100 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 377 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 1192 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 16733 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 39706 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 325610 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
 
 


กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา


1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมโรงเรียน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีบุคลากรที่มีความรู้รักสามัคคี มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รักโรงเรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com