ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 23/08/2562

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 116 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 3057 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 5084 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 33309 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 47724 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 214540 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
 
 


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
4. พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ


เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
3. บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. โรงเรียนมีเครือข่ายการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com