ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 04/10/2565

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 98 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 375 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 1192 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 16731 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 39706 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 325608 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก โดยมีนายนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานปัจฉิมนิเทศ ยังมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ร่วมถึงศิษย์เก่าแสดงถึงความผูกพันธ์ระหว่างพี่กับน้องร่วมสถาบันการศึกษา โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือให้กับนักเรียน จากนั้นก็เป็นการแสดงความยินดีโดยรุ่นน้องและรุ่นพี่ถ่ายรูปร่วมกัน


โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะกระบวนการให้นักเรียนศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี หรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้
ดูและโหลดรูปภาพ งานเปิดบ้าน สามัคคีวิทยาคม 2 ทั้งหมดเชิดชูพระคุณครู

ภาพยนตร์ส่งเสริมสังคม “เชิดชูพระคุณครู” กับเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริง ของคุณครูใหญ่ โรงเรียนวรรณวิทย์ ครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จ­ริง ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการอบรมและสั่งสอ­นนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม


คนดีศรีสามัคคีวิทยาคม 2
นางสาวเสาร์ คงเล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องใน"วันเยาวชนแห่งชาติ" รับมอบเกียรติบัตรจากนางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
(นางพัชรี ชัยศิลปิน ข่าว/ภาพ)
...
อ่านต่อ..โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 

admin

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

คนดีศรีสามัคคีวิทยาคม 2

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองเชียงราย

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร่วมต้อนรับนายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.36
 

 ดูทั้งหมด
 
 
 

นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

 

โทร 053-160-849 สายตรง
 

นายประหยัชว์ สุตา
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 
 
เอกสารดาว์นโหลด/แบบฟอร์ม

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com